12 September 2007

แสตมป์ชุดวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

แสตมป์ชุดวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

เลขที่ชุดแสตมป์ : 683
ชื่อชุดแสตมป์ : ชุดวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)
วันแรกจำหน่าย : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545
ความมุ่งหมาย : เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันมาฆบูชาและเผยแพร่วันสำคัญทางพุทธศาสนา
ชนิดราคา : ๓ บาท
ขนาด : ๔๕ x ๒๗ มม.
ภาพแสตมป์ : พระพุทธรูปประจำวันอังคาร เป็นพระพุทธรูปปางไสยา (ไสยาสน์) ทรงบรรทมตะแคงข้างขวา หลับพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย ฝ่าพระหัตถ์ขวารองรับพระเศียร พระกรซ้ายทาบไว้บนพระปรัศว์ซ้าย พระบาทซ้ายซ้อนไว้บนพระบาทขวา เหยียดปลายพระบาทเสมอกันทั้ง ๒ ข้าง
ผู้ออกแบบ : นายทวีพร ทองคำใบ
บริษัทผู้พิมพ์ :
วิธีการพิมพ์และสี : ลิโธกราฟี่
จำนวนดวงในแผ่น : ๒๐ ดวง
ซองวันแรกจำหน่าย : ๑๐ บาท
ผู้ออกแบบแสตมป์ : การสื่อสารแห่งประเทศไทย (นายธเนศ พลไชยวงศ์)

COMMENTS :

Don't Spam Here

0 comments to “แสตมป์ชุดวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)”

 

Copyright © 2009 แสตมป์ไทย | Fresh Themes Gallery | NdyTeeN. All Rights Reserved. Powered by Blogger and Distributed by Blogtemplate4u .